ខ្ចៅដោយឥតគិតថ្លៃលើផលិតផលប៊្លុកណូលទាំងអស់
ផលិតផលដែលបម្រើដល់តម្រូវការសុខភាពរបស់ប្រជាជន។ យោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកផលិតផលទាំងនេះគួរតែមាន“ គ្រប់ពេលវេលាក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់តាមទម្រង់កិតើសមស្របជាមួយនឹងគុណភាពដែលមានការធានានិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងក្នុងតម្លៃដែលបុគ្គលនិងសហគមន៍អាចមានលទ្ធភាព” ។